วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

สวนดุสิตโพลชี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ขึ้นอันดับ 1 นโยบายถูกใจ ปชช.

04 ส.ค. 2020
116

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลการทำโพลวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นโยบายและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,328 คน แบ่งเป็นสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ และสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 แยกเป็นคำถาม 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบ 2.​ สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้ และ 3. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า

สำหรับการสำรวจความเห็นหัวข้อที่ “1. นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบ” 10 อันดับแรก พบข้อมูลจากมากไปหาน้อย ดังนี้

อันดับ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (พลังประชารัฐ-พปชร.) คิดเป็น 59.46%

อันดับ 2 โครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สาธารณสุข (เพื่อไทย-พท.) คิดเป็น 41.59%

อันดับ 3 โครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท/เดือน (พปชร.) คิดเป็น18.08%

อันดับ 4 ประกันรายได้ 5 พืชเกษตร (ประชาธิปัตย์-ปชป.) คิดเป็น 11.35%

อันดับ 5 เบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ (พปชร.) คิดเป็น 4.95%

อันดับ 6 นโยบายกัญชาทางการแพทย์ (ภูมิใจไทย-ภท.) คิดเป็น 4.27%

อันดับ 7 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (พปชร.) มีสัดส่วน 2.48%

อันดับ 8 กองทุนหมู่บ้าน (พท.) คิดเป็น 2.02%

อันดับ 9 OTOP (พท.) คิดเป็น 1.78%

อันดับ 10 นโยบายเด็กแรกเกิด (พปชร.) คิดเป็น 1.40%

การทำโพลวิจัยความเห็นประชาชนหัวข้อที่ 2 “สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้” พบผลลัพธ์ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

อันดับ 1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 49.45%

อันดับ 2 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19 14.94%

อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน 8.80%

อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริต การเร่งแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน 8.16%

อันดับ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 7.88%

อันดับ 6 ปัญหาค่าครองชีพสูง 6.60%

อันดับ 7 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ 6.32%

อันดับ 8 ควรร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 5.77

อันดับ 9 เร่งสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม 5.32%

อันดับ 10 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 4.77%

ความเห็นประชาชนในหัวข้อที่ 3 เมื่อถามว่า “สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า” สรุปผลได้ดังนี้

อันดับ 1 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ 20.92%

อันดับ 2 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 19.63%

อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน 13.30%

อันดับ 4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 12.75%

อันดับ 5 แก้ไขปัญหาความยากจน 10.83%

อันดับ 6 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19 9.63%

อันดับ 7 ปัญหาค่าครองชีพสูง 9.27%

อันดับ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 9.17%

อันดับ 9 ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น หนี้นอกระบบ 4.40%

อันดับ 10 การปรับขึ้นเงินเดือน เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ 3.67%

สวนดุสิตโพล ระบุด้วยว่า ผลโพลครั้งนี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับปากท้อง ความเป็นอยู่ และด้านสาธารณสุข (สุขภาพ) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยต้องการให้พรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสร้างอาชีพสร้างงานและรายได้ให้ประชาชนโดยเร่งด่วน

ที่มา: ข่าวสด

error: Content is protected !!