ครม.ไฟเขียว เตรียมขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์ เพิ่มเป็น 200-1,500 บาท/คัน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อไม่นานมานี้ ครม.ไฟเขียวเก็บภาษี ร ถ จัก  ร ย า น ย น ต์ใหม่ตามการปล่อยก๊าซ ฯ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่าย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับโครงสร้างการจัดเก็บ ภาษี ส ร ร พ ส า มิ ต รถจักรยานยนต์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

จากเดิมจัดเก็บภ า ษี ตามความจุของกระบอกสูบเป็นการการเก็บภ า ษี ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี เพื่อลดเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดสอดคล้องกับนโยบายรั ฐ บ า ล ที่มีเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ในปี 2572 โดยภ า ษีใหม่จะเริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.2563
สำหรับโครงสร้างภาษีจักรยานยนต์ใหม่ จะทำให้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือรถครอบครัว มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นประมาณคันละ 200 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง หรือรถครอบครัวกึ่งสปอร์ต และรถจักรยานยนต์ประเภทอ๊อฟโรด มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นคันละ 1,500 บาท และรถจักรยานยนต์ประเภทอื่นๆ มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการปล่อยก๊ า ซฯ ซึ่งทำให้รั ฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 709 ล้านบาท นายณัฐพร กล่าวว่า สำหรับอัตราภาษีใหม่ ประกอบด้วย
1.รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 1%

2.รถจักรยานยนต์ทั้งแบบที่ใช้น้ำมัน และแบบไฮบริด ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและใช้ไฟฟ้า แยกเป็น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร (ก.ม.) คิดภาษี 1% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อก.ม. คิดภาษี 3% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อก.ม. คิดภ าษี 5% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 130 กรัมต่อก.ม. คิดภ าษี 9% และ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัมต่อก.ม. คิดภ าษี 18%

3.รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิต หรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยขายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในประเทศ และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้วแต่ได้เลิกการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ จะไม่เสียภ า ษี
4.รถจักรยานยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ คิดอัตราภาษีที่ 20%

นอกจากนี้ ครม.ยัง มีมติห้ามนำรถยนต์ใช้แล้ว (รถยนต์เก่า) ตามประกาศกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งนิยามของรถเก่าคือ รถที่จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ แต่ไม่รวมที่จดทะเบียนแล้วงนำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 60 วัน

อาทิรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์เพลาเดี่ยว ที่ใช้เฉพาะตัว ยกเว้นรถยนต์ประเภทอื่นที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รถยนต์ที่ใช้เพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รถยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล รถยนต์ที่นำเข้าโดยผู้มีเอกสิทธิทางการทูต

รถยนต์ที่นำเข้าตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รถยนต์เพื่อการศึกษาและวิจัย และรถยนต์ที่นำเข้าเพื่อปรับสภาพการส่องออก “การห้ามนำเข้ารถเก่า หรือรถยนต์มือสอง น่าจะกระทบกับผู้นำเข้าอิสระ หรือ เกรย์ มาร์เก็ต (Grey Market) ซึ่งมีการนำเข้ารถหรูประมาณ 100 คันต่อปี ”

ข้อมูลจาก bangkok-vision.com

ที่มาของเนื้อหา :